Cart > Checkout Your cart is empty

Az InnoShop adatvédelmi elvei

1. Bevezető

Az InnoShop üzemeltetője, az Anda Budapest Kft. (továbbiakban InnoShop) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat az InnoShop semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Az InnoShop adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

- 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;

- adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

- Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

2. Fogalmak és Értelmezések

Az InnoShop adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

- Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. Az InnoShop honlapon gyűjtött adatok

- Általános adatgyűjtés: ai InnoShop automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.

- Regisztráció: az InnoShop kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.

4. Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása

Az InnoShop kizárólag az InnoShop website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

- Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag az InnoShop által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

- A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. Az adatokat adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

5. Az adatok minősége és biztonsága

Az InnoShop az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

- Az InnoShop regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után.

- Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében az InnoShop ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

- Az InnoShop minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

6. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A törvényi előrírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz az InnoShop regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. Az InnoShop a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

- Az InnoShop regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével.

- Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszűntethető.

- További kérdések, panaszok kezelésében az InnoShop ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

7. További felvilágosítás

Az InnoShop online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és az InnoShop használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbi hivatkozás alatt tekinthetőek meg:

KAPCSOLAT